by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

cpu iowait/user

  • user CPU使用率
  • iowait I/O

sarコマンドをつかうとよろし。

www.uetyi.com

blog.apar.jp

blog.apar.jp

sar -u -f /var/log/sa/sa11 -s 16:00:00 -e 17:30:01 みたいな使い方。