by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

pyenv 2.3.4

Release v2.3.4 · pyenv/pyenv · GitHub

CPython 3.11.0rc1

とか