by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

pyenv v1.2.17

  • python-build: Add CPython 3.8.2
  • python-build: Add CPython 3.7.7 (#1553)
  • python-build: Add Miniconda versions newer than 4.3.30 (#1361)
  • python-build: Add Micropython 1.12 (#1542)
  • python-build: Add Add CPython 3.9.0a4
  • pyenv: Fix sed illegal byte sequence error (#1521)

Release v1.2.17 · pyenv/pyenv · GitHub