by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

集合

インポート不要なビルトイン関数
集合演算に対応
並び順は一定しない
大規模なデータセットを扱うさいに便利

x = set('abcde')
y = set('bdxyz')

print x # set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd'])
print y # set(['y', 'x', 'b', 'd', 'z'])
print 'e' in x # True
print x - y # set(['a', 'c', 'e'])
print x | y # set(['a', 'c', 'b', 'e', 'd', 'y', 'x', 'z'])
print x & y # set(['b', 'd'])
print x ^ y # set(['a', 'c', 'e', 'y', 'x', 'z'])