by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

keymap

keymap

キーを再定義するためにキーマップを変更。

http://flex.phys.tohoku.ac.jp/texi/eljman/eljman_130.html

keymapp: オブジェクトがkeymapかどうか

make-sparse-keymap: 新たに空の疎なキーマップを作成しそれを返す

Alist of keymaps to use for minor modes.