by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

memo Emacs set-buffer-multibyte

memo Emacs set-buffer-multibyte

  • set-buffer-multibyteでnilにすると、以下のプログラムではバッファの文字列がそのまま表示されない ({R{R といった文字列になった)
  • (set-buffer-multibyte t) などにするとバッファはマルチバイトになる
(defun hoge()
  (switch-to-buffer "*request-result*")
  (set-buffer-multibyte t)
  (setq data "ほげほげ")
  (erase-buffer)
  (insert data))

カレントバッファの表現方法を設定する. multibyteがnil以外であると, バッファはマルチバイトになる. multibyteがnilであると, バッファはユニバイトになる.