by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

fish shell too many arguments

fish shell too many arguments

例のアレ。 status --is-interactive; and . (rbenv init -|psub)

最近のfish shellでは.はNGになっててsourceに変えられる。 rbenvを最新までアップデート(git pull)したらエラーは消えた。

[http://blog.tokoyax.com/entry/2017/07/31/fish_shell_rbenv_init%E3%81%A7_setenv%3A_Too_many_arguments%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%82%8B:embed]