by shigemk2

当面は技術的なことしか書かない

akka v2.4.12

Release v2.4.12 · akka/akka · GitHub